Van cầu điều khiển tuyến tính lót teflon


Trong môi trường hóa chất cần các van đặc biệt, phải đám ứng các điều kiện điều khiển:

- Van dùng cho Hóa chất nồng độ đậm đặc như: H2SO4, HCL, HNO2, nước mắm ( nồng độ muối cao)

- Điều khiển tuyến tính chính xác

- Giá thành hợp lý.

- Nhiệt độ làm việc cao

Daviteq đưa ra giải pháp van điều khiển tuyến tính lót Teflon, PTFE/PFA ( Globe control valve with PTFE/PFA lined)

Ứng dung:

- Hệ thống pha trộn hóa chất online ( mixing online)

- Hệ thống đo mẽ ( batch controls)

- Hệ thống mua bán hóa chất cần đo điếm chính xác

          Van điều khiển tuyến tính được lót teflon trong hệ thống pha trộn online

Bản để in