Cảm biến dầu cho Máy Phát Điện

Cảm biến dầu CAP11 là cảm biến chuyên dụng cho máy phát điện.

Bản để in